I. Základné (úvodné) ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP") platia pre nákup v internetovom obchode www.zitta.sk. (ďalej aj ako „E-shop“ alebo „elektronický obchod“). Podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva a povinností a vzťahy medzi spoločnosťou PAUMA, spol. s r.o., so sídlom Mierová 20/A/2706, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 101 853, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka č. 269/T ako predávajúcim (ďalej aj ako „PAUMA, spol. s r.o.,“ a/lebo „predávajúci“), a jej zákazníkmi ako kupujúcimi (ďalej aj ako „zákazník“ a/alebo „kupujúci“), a to v oblasti predaja produktov a tovaru v internetovom obchode www.zitta.sk.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým
  v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia taktiež právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Kontaktné údaje:

Poštová adresa: PAUMA, spol. s r.o., Mierová 20/A/2706, 920 01 Hlohovec

Telefón:  033/7351051

E-mail:    zitta@zitta.sk

IBAN:      SK85 0200 0000 0044 9170 1757

II. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť PAUMA, spol. s r.o., so sídlom Mierová 20/A/2706, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 101 853, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka č. 269/T (ďalej aj ako „predávajúci“).
 2. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu (ďalej aj „výrobok“ a/alebo „tovar“).
 3. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s týmito VOP na tovar (ďalej len ako „kupujúci“).
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto VOP (ďalej aj ako „kúpna zmluva“).
 5. Objednávka znamená kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom tovare a o kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „objednávka“).
 6. Webovým sídlom sa chápe internetová stránka predávajúceho www.zitta.sk.
 7. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.zitta.sk. Zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník spravil objednávku na stránke predávajúceho a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.
 2. Po odoslaní objednávky (spravidla stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”) bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové prijatie objednávky predávajúcim. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.
 3. Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s týmito VOP, záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
 4. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom odoslania automatizovanej správy potvrdzujúcej bezproblémové prijatie objednávky.
 5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.
 6. V zmysle zákona sa zákazník zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu.
  V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Argumentácia týkajúca sa odôvodňovania neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenia a pod.) je považovaná za účelovú. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, bude predávajúci pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim zmierlivo dohodnúť a pristúpiť ku kompromisu, predávajúci má možnosť uplatniť si pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie zodpovednosť kupujúci, ktorý zároveň hradí zvýšené náklady z dôvodu svojho konania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

IV. Informácie o produktoch a ich cenách

 1. Informácie o produktoch predávajúceho sú verejne dostupné na webovom sídle predávajúceho. Ceny produktov predávajúceho sú upravené aktuálnym cenníkom uvedeným na webovom sídle predávajúceho pri jednotlivých produktoch. Všetky ceny produktov sú uvádzané s DPH.

V. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci – spoločnosť PAUMA, spol. s r.o., so sídlom Mierová 20/A/2706, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 101 853 si vyhradzuje právo stornovať objednávku najmä ak:
 1. tovar nie je skladom,
 2. tovar sa prestal vyrábať,
 3. nastala iná skutočnosť brániaca dodaniu požadovaného produktu.

VI. Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

 1. Pri objednávke tovaru má predávajúci právo na úhradu poštovného a balného podľa platného cenníka zverejneného na jeho webovom sídle.
 2. Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 3. Platné ceny za produkty a poplatky sú uvedené na webovom sídle predávajúceho.
 4. Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:
 1. dobierky – zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky
 2. vopred bezhotovostne (platobnou kartou) po odoslaní objednávky.
 1. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak predávajúci si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Zákazníkovi sa však odporúča overiť si dostupnosť tovaru ešte telefonicky.
 2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení vady je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 3. Ak je zásielka kupujúcim prebraná s tým, že je v poriadku, čo kupujúci potvrdí svojím podpisom v dokladoch príslušného doručovateľa, nie je možné prihliadať na dodatočné reklamácie súvisiace s poškodením tovaru pri preprave.
 4. Možnosti dopravy :

a) dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke

 1. Tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho do úplnej úhrady jeho ceny.

VII. Ochrana osobných údajov

A. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
  Predávajúci zároveň zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
 2. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky www.zitta.sk.
 3. Príjemcovia osobných údajov – predávajúci, účtovná spoločnosť, kuriérske spoločnosti.
 4. Práva dotknutej osoby upravuje nariadenie GDPR, ide najmä napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo namietať spracovanie osobných údajov, právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 5. V prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov predávajúci nezaručuje dodanie tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.
 6. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

B. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracovania osobných údajov sú najmú: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracovania osobných údajov:

a) spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení,

b) spracovanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 1. Doba uchovávania osobných údajov je 20 kalendárnych rokov.

C. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

 1. Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie a taktiež nasledovné.
 2. Účely spracovania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
 3. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. O poskytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov bude kupujúci/ návštevník webstránky www.zitta.sk požiadaný aj v prípade, ak budete mať záujem, aby mu boli zasielané na jeho e-mail alebo telefónne číslo reklamy, napr. špeciálne ponuky, informácie o výpredaji, atď. Tento súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať na stránke E-shopu alebo pri každom doručenom newsletteri kliknutím na príslušné tlačidlo.
 4. Doba uchovávania osobných údajov – 5 kalendárnych rokov.

D. Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

 1. Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie a taktiež nasledovné.
 2. Účely spracovania osobných údajov sú najmä: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, a iné. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
 3. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 4. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookies používané na webových stránkach predávajúceho je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookies,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači kupujúceho/ návštevníka webstránky www.zitta.sk iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavrie a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené v prehliadači kupujúceho/ návštevníka webstránky www.zitta.sk dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookies vo zariadení v prehliadači kupujúceho/ návštevníka webstránky www.zitta.sk závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia jeho prehliadača.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene uvedenej pre tovar na E-shope (t.j. kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
 2. V prípade ak si kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného tovaru.
 3. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je spotrebiteľ(kupujúci) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorú spotrebiteľ poveril prevzatím tovaru.
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť najmä 2 spôsobmi:
 1. listom – list je potrebné zaslať na adresu: PAUMA, spol. s r.o., Mierová 20/A/2706, 920 01 Hlohovec
 2. emailom – na emailovú adresu: zitta@zitta.sk
 1. Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od kúpnej zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo na na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke tovaru.
 2. Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy sa odporúča zákazníkom, aby vyplnili formulár zasielaný spolu s tovarom alebo na v objednávke zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a následne zaslali aj list, avšak je dostačujúce využiť len jednu z možností.
 3. Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke.
 4. Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu.
 5. Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na požadovanú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
 • vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale,
 • vrátený tovar by nemal javiť známky používania,
 • vrátený tovar by mal byť nepoškodený,
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku).
 1. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie
  tovaru z predajcom vrátených peňazí kupujúcemu prostredníctvom súdneho konania.
 2. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí! Pri zistení vady je potrebné, aby kupujúci bezodkladne kontaktoval predávajúceho.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 6. lotérie a iné podobné hry.

IX. Záručné podmienky a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 2. Ak je na tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim.
 5. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:

a) odstúpiť od zmluvy,

b) žiadať o výmenu tovaru,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 1. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane vadného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.
 2. Úplné znenie reklamačného poriadku je zverejnené v sekcii Reklamačný poriadok na webovom sídle predávajúceho. Reklamačný formulár je prístupný na vyžiadanie.
 3. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.

 1. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 2. Kupujúcim – spotrebiteľom sa odporúča využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktný formulár na stránke predávajúceho.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR alebo sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Výška prípadného poplatku je uvedená v zozname subjektov ARS. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne.
 2. Podrobnejšie informácie o celej problematike je možné nájsť v zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) a v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v aktuálnom znení, v ktorom sú ku dňu uzavretia zmluvy uvedené na webovom sídle predávajúceho.
 2. Obsah webovej stránky predávajúceho vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP, najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo z dôvodu technických zmien. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zitta.sk.